top of page
Algemene voorwaarden

Het merk Brederode Bier is sinds 2007 geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer: 0832877.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Onze contact- en bedrijfsgegevens zijn:

 

Brederode Bier

Westerhoevelaan 37

2071 RN Santpoort-Noord

e-mail: info@brederodebieren.nl

 

KvK: 74752642

IBAN: NL27ABNA0844302236

BTW: NL195369294B02

 

1.2. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

 

1.3. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

 

1.4. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product staan wij u graag te woord.

 

Artikel 2 - Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

 

Goederen kunnen niet worden geretourneerd wanneer deze:

- zijn beschadigd of geopend

- een beschadigde verpakking hebben

- als maatwerk zijn besteld

- geheel of gedeeltelijk zijn geconsumeerd.

 

2.2. Voordat u producten retour zendt, dient u met ons contact op te nemen.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen Brederode Bier en de klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden, wanneer de klant een betaling heeft voldaan of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door Brederode Bier, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

 

3.2. De overeenkomst is tot stand gekomen door middel van het akkoord gaan met de geboden offerte.

 

3.3. Wanneer u een bestelling plaatst via onze website wordt u gevraagd het gehele bedrag vooraf te voldoen.

 

3.4. Indien Brederode Bier u een kredietlimiet heeft verleend, gaat u akkoord met de voorwaarden dat de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum door Brederode Bier ontvangen moet zijn en dat bij bestellingen van €500 of meer (exclusief BTW) een voorschot van 50% van de totale aankoopsom op bovenvermeld IBAN dient te worden voldaan.

 

3.5. De productie voor maatwerkprojecten wordt gestart nadat de gehele aankoopsom is voldaan.

 

3.6. Indien u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Mocht u na in gebreke te zijn gesteld de verschuldigde vordering nog steeds niet hebben voldaan, dan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen geven en de hieruit voortvloeiende kosten aan u door te berekenen.

 

3.7. Nadat u tot aankoop bent overgegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

 

3.8. Wij zijn aan u verplicht de bestelde producten binnen de afgesproken termijn aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Indien u aangeeft dat een vervangend product ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product leveren dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet.

 

3.9. Wij zenden uitsluitend goederen naar het buitenland als de totale aankoopsom vooraf is voldaan.

 

3.10. Indien u een bestelling met een totale aankoopsom van €250 of meer (exclusief BTW) na 7 dagen annuleert, zullen wij 25% van de totale aankoopsom bij u in rekening brengen.

 

Artikel 4 - De prijs

4.1. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt. De getoonde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het aantal te verzenden producten en de plaats van bestemming.

 

4.2. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

 

4.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is Brederode Bier niet verplicht het product volgens  de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 5 - Klachten

5.1. Klachten over de levering of over het product dienen in eerste instantie per e-mail aan ons te worden gemeld. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk zodat wij een duidelijk beeld kunnen vormen.

 

5.2. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. Na het melden van een klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om uw klacht te bespreken en hier een oplossing voor te vinden. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.

BB_devider_grijs.png
Disclaimer
Disclaimer

De inhoud van de internetsite van Brederode Bier wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze internetsite aanvaardt Brederode Bier geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de internetsite van Brederode Bier kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Brederode Bier. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Brederode Bier.

Door Brederode Bier verzonden e-mail

Informatie die door Brederode Bier per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Brederode Bier draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Privacyverklaring

Brederode Bier gaat met respect om met de privacy van al haar websitegebruikers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stelt Brederode Bier persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan Brederode Bier reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee te komen tot verdere ontwikkeling en verbetering van haar website.

BB_devider_grijs.png
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Brederode Bier, gevestigd aan de Westerhoevelaan 37, 2071 RN te Santpoort-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Brederode Bier

Westerhoevelaan 37
2071 RN Santpoort-Noord

telefoon: 06 36362022
info@brederodebieren.nl

 

De functionaris gegevensbescherming (Carel Schrama) van Brederode Bier is te bereiken via info@brederodebieren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Brederode Bier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brederodebieren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brederode Bier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Brederode Bier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brederode Bier) tussen zit. Brederode Bier gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office producten

 • WordPress

 • Wix

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brederode Bier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens – 7 jaar na de laatste financiële verplichting

 • Personalia – 7 jaar na de laatste financiële verplichting

 • Adres en telefoonnummer – 7 jaar na de laatste financiële verplichting

 • Betalingsgegevens – 7 jaar na de laatste financiële verplichting

 

De bewaartermijn van 7 jaar na de laatste financiële verplichting is voortgevloeid uit de fiscale bewaarplicht zoals debiteuren- en crediteurenadministratie welke wij zeven jaar dienen te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Brederode Bier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brederode Bier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brederodebieren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Brederode Bier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brederode Bier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brederodebieren.nl

 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 8 augustus 2019.

BB_devider_grijs.png
bottom of page